Terugkeergarantie en APPA, hoe zit dit nou precies?

Heeft u als wethouder recht op een terugkeergarantie na aftreden

Een wethouder die start en begint aan zijn ambtstermijn neemt normaliter ontslag bij zijn werkgever. Echter in de Ambtenarenwet en het Burgerlijk Wetboek zijn bepalingen opgenomen die een wethouder de mogelijkheid bieden tijdelijk ontheven te worden van zijn of haar functie. De werkgever verleent de wethouder (onbetaald) buitengewoon verlof. Er ontstaat dan ten gunste van de wethouder een terugkeergarantie. In de diverse ambtelijke rechtspositieregelingen en in Cao’s zijn hierover bepalingen opgenomen.

Aanspraken wethouder na beëindiging wethouderschap.

Een wethouder die is afgetreden, heeft op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA), recht op een ontslaguitkering, ongeacht reden van aftreden. Door het accepteren van de uitkering ontstaat de re-integratieverplichting, de sollicitatieplicht alsmede de plicht om actief passende arbeid te vinden.

De hierboven benoemde plichten gelden niet in de eerste drie maanden nadat de wethouder is afgetreden. De afgetreden wethouder krijgt de tijd om in deze periode na te denken over het vervolg van zijn of haar loopbaan en om indien nodig en wenselijk afstand te nemen van het wethouderschap.

De ex-wethouder die gebruik gaat maken van de terugkeergarantie moet zich daarentegen formeel 1 dag na zijn aftreden weer melden bij zijn werkgever die het buitengewoon verlof heeft verleend. Vanaf dat moment moet de werkgever ook de uitbetaling van het salaris weer hervatten.

De terugkeergarantie en de APPA-uitkering

Wanneer partijen een terugkeergarantie zijn overeengekomen en de gewezen wethouder maakt daar gebruik van dan is een APPA-uitkering uiteraard niet aan de orde, tenzij op basis van het salaris het recht ontstaat op een aanvulling van wachtgeld. Wanneer de wethouder na zijn ontslag van deze terugkeergarantie geen gebruik maakt komt hij of zij de hiervoor omschreven re-integratie en sollicitatieverplichting niet na. Het risico is aanwezig dat de uitkering dan geheel of gedeeltelijk wordt ingehouden op basis van artikel 132c APPA.

De werkgever heeft de plicht te zoeken naar passend en vervangend werk.  Een terugkeergarantie betekent voor de werkgever dat hij bij de invulling van functies en vacatures continu met de terugkeer van de ex-wethouder en dus betreffende medewerker rekening moet houden.  

Hoe te handelen bij een terugkeergarantie

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 naderen. Voor veel huidige wethouders het moment om vrijwillig af te treden of gedwongen door de verkiezingsuitslag en coalitieonderhandeling.

Gelet op onze ervaringen adviseren wij wethouders die beschikken over buitengewoon verlof, ongeacht of aftreden aan de orde is, nu contact te zoeken met de werkgever. Door nu aan te geven dat terugkeer een reële optie kan worden ontstaat de mogelijkheid op tijd te onderzoeken of er een passende en/of geschikte functie beschikbaar is.

Wij beschikken over ruime ervaring en kennis in het begeleiden en ondersteunen van wethouders met een terugkeergarantie. In een vrijblijvend gesprek kunnen wij u adviseren over de te zetten stappen en te volgen procedures.