Privacy verklaring

Transititium is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacy verklaring. Deze privacy verklaring is van toepassing op kandidaten, werknemers, klanten, dienstverleners en gebruikers van de website van Transitium. In deze privacy verklaring wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke persoonsgegevens door Transitium worden verwerkt en voor welk doel. Verder wordt omschreven wat voor rechten betrokkenen hebben en hoe zij deze rechten kunnen uitoefenen.

Bedrijfsinformatie
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Bedrijfsnaam: Transitium Groep B.V.
Adres: Broederplein 39, 3703CD Zeist
KVK nummer: 32161701
Vestigingsnr. 000020371217.
Telefoonnummer: 033-3030630

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct iets over een persoon zeggen of op een bepaalde manier herleidbaar zijn naar een persoon. Dit zijn bijvoorbeeld uw naam, adres en geboortedatum maar ook uw IP-adres, Burgerservicenummer (‘BSN’) of curriculum vitae (‘cv’).

Welke persoonsgegevens verwerkt Transitium en voor welk doel?

Nieuwsbrief

Doel:

 • Interessante informatie delen met geïnteresseerden.

Verwerkte gegevens:

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres.

Kandidaten

Doel:

 • digitaal dossier van kandidaat aanmaken;
 • geschikte vacature vinden voor kandidaat.

Verwerkte gegevens:
persoonsgegevens: naam, geboortedatum en plaats, geslacht en nationaliteit;
contactgegevens: woonadres, e-mailadres, telefoonnummer;
sollicitatiegegevens: cv, motivatie;
dossier kandidaat: cv en overige documenten zoals diploma’s, uitslag assessments, persoonsanalyse en/of loopbaan oriëntatie, eventueel verklaring omtrent gedrag en gespreksaantekeningen;
financiële achtergrond: salaris, investeringen, kredietcheck;
financiële gegevens: bankrekening, sofinummer;
extra persoonsgegevens die kandidaten aan Transititium verstrekken.

Opdrachtgevers:

Doel:

 • contact onderhouden met (potentiele) opdrachtgevers;
 • goede en efficiënte dienstverlening;
 • marketing;
 • acquisitie.

Verwerkte gegevens:

 • contactgegevens van vertegenwoordiger bij (potentiële) opdrachtgever: e-mailadres, voor- en achternaam, telefoonnummer;
 • Bij een coaching of loopbaanadvies: onder andere notities uit intake en loopbaangesprekken, uitslag eventuele assessments en competentie analyses.

Dienstverleners

Doel:

 • Sluiten en toezien op uitvoering van overeenkomst met dienstverlener;
 • informatie over dienstverlener ontvangen.

Verwerkte gegevens:

 • Contactgegevens van vertegenwoordiger dienstverlener: e-mailadres, voor- en achternaam, telefoonnummer.

Werknemers

Doel:

 • Om arbeidsovereenkomsten aan te gaan en uit te voeren;
 • aanmaken personeelsdossier.

Verwerkte gegevens:

 • Evaluatiegegevens: referenties, uitkomt evaluatiegesprekken;
 • financiële gegevens: bankrekeningnummer, salaris, tarieven:
 • persoonlijke gegevens: geboortedatum, voor- en achternaam, geslacht, nationaliteit.
 • contactgegevens: woonadres en telefoonnummer.

Wettelijk vereiste gegevens

Doel:

 • Voldoen aan wet- en regelgeving.

Verwerkte gegevens:

 • Persoonsgegevens die op basis van bijvoorbeeld arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving moeten worden verwerkt, zoals identiteitsbewijzen en BSN.

Bewaringstermijn persoonsgegevens
Transitium bewaart persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is voor het doel zoals omschreven in deze privacy verklaring, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan.

Met wie deelt Transitium uw persoonsgegevens?

Intern
Transitium deelt persoonsgegevens van kandidaten intern alleen met medewerkers als dit hoogst noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht. Alle medewerkers van Transitium hebben een geheimhoudingsplicht.

Opdrachtgevers
Bij het voorstellen van kandidaten aan opdrachtgevers deelt Transitium persoonsgegevens in de vorm van het cv en de motivatie van de betreffende kandidaat.

Dienstverleners
Transitium maakt gebruik van derden voor het uitvoeren van haar diensten en voor interne doeleinden bijvoorbeeld voor de website, het recruitment softwaresysteem (‘Tangram’) de personeels- en salarisadministratie (‘Visma-Youforce’) en verzekeringen en subsidies.In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Transitium heeft met deze derden een overeenkomst gesloten en ziet erop toe dat de verstrekte gegevens optimaal beveiligd worden.

Externe consulenten
Transitium werkt met externe consulenten voor het uitvoeren van opdrachten. Transitium verstrekt aan deze consulenten enkel de persoonsgegevens die uiterlijk noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de betreffende opdracht. Transitium heeft met alle consulenten overeenkomsten gesloten en ziet erop toe dat de verstrekte persoonsgegevens optimaal beveiligd worden.

Wettelijke verplichting
Transitium zal persoonsgegevens delen met bevoegde instanties indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Doorgifte persoonsgegevens buiten Europa
Indien Transitium persoonsgegevens doorgeeft aan externe partijen gevestigd buiten Europa in landen waar geen adequaat beschermingsniveau aanwezig is maakt Transitium gebruik van wettelijke doorgiftemechanismen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens voldoende zijn beschermd.

Beveiliging gegevens
Transitium doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen. Dit doet Transitium aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Interne toegang tot de gegevens is beperkt tot werknemers voor wie de toegang noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden is Transitium met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Inzien, wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens
Op elk gewenst moment kunt u een verzoek doen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt dit verzoek mailen aan info@transitiumgroep.nl.

Bezwaar
Als u bezwaar heeft tegen de manier waarop Transitium gebruik maakt van uw persoonsgegevens laat dat dan vooral aan Transitium weten door te mailen naar info@transitiumgroep.nl. U heeft daarnaast ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact opnemen met Transitium
Voor vragen over gebruik van uw gegevens, deze privacy verklaring of voor een melding van een (mogelijke) inbreuk op de beveilig van de persoonsgegevens kunt u contact opnemen met info@transitiumgroep.nl.

Wijzigingen Privacy Verklaring
Transitium kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van de wijzigingen.