Wachtgeld

Heeft u als aftredend politiek bestuurder volgens de APPA recht op wachtgeld? Hoe maakt u gebruik van de APPA-regeling en wat zijn daarbij uw rechten en plichten? Op deze en meer vragen kan Transitium Groep u antwoord geven. Als erkend re-integratiebureau begeleiden we aftredende bestuurders als Tweede Kamerleden, ministers, wethouders en burgemeesters die wachtgeld ontvangen en conform de APPA een re-integratietraject aangaan. Wilt u net als de oud-bestuurders die u voorgingen zo snel mogelijk een functie elders, neem dan contact op voor een coachingsgesprek op een gesprekslocatie naar keuze. Op deze pagina kunt u meer lezen over wachtgeld, de APPA en bijbehorende rechten en plichten.

APPA wachtgeld en bijbehorende rechten

Wachtgeld & APPA

Het wachtgeld, na het vervullen van een politiek ambt, is voor politieke ambtsdragers geregeld in de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA). Deze wet voorziet erin dat voormalig politiek bestuurders, zoals wethouders, ministers en burgemeesters, middels wachtgeld een vangnet hebben na het aftreden. Gebruik maken van de APPA-regeling en het ontvangen van wachtgeld brengt enige plichten met zich mee. Zo moet de oud-bestuurder binnen 3 maanden na ingang van de wachtgeldregeling gestart zijn met een re-integratietraject. U heeft recht op ondersteuning bij het vinden van een passende plaats op de arbeidsmarkt, waarvoor conform de APPA een aantal erkende re-integratiebureaus zijn aangesteld. Transitium Groep is daar één van en heeft samenwerkingsafspraken met de uitvoerende instanties voor uw wachtgeld zoals Visma, ProAmbt en APG.

Heeft u recht op wachtgeld?

Er is geen aparte wachtgeldregeling voor de Tweede Kamer en ministers, noch voor wethouders, burgemeesters of andere bestuurders. Zij ontvangen allen wachtgeld volgens dezelfde regeling. Het recht op wachtgeld bestaat ongeacht de reden van het aftreden, tenzij de bestuurder de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. De omstandigheden, of het nu gaat om vrijwillig of gedwongen aftreden, een politiek conflict, langdurige ziekte of bijvoorbeeld het opzeggen van vertrouwen, doen niet ter zake, waarmee uw rechten beschermd zijn.

De uitzonderingen

Er zijn enkele situaties te noemen die van invloed kunnen zijn op uw recht op het ontvangen van wachtgeld. Heeft u bijvoorbeeld een terugkeergarantie vanuit politiek verlof bij een voorgaande werkgever, had of heeft u een onderneming in het laatste jaar van uw bestuurlijke periode, was u eerder wethouder en bent u in uw APPA-periode weer wethouder geworden, dan kan dit van invloed zijn op uw persoonlijke APPA-traject. Heeft u vragen over uw specifieke situatie, neem dan contact op met een coach van Transitium Groep.

Duur APPA-uitkering

De wachtgeldregeling geldt voor wethouders, burgemeesters, Tweede Kamerleden en alle overige politiek bestuurders. De uitkeringsduur van uw wachtgeld is afhankelijk van de duur van alle voorafgaand aan het aftreden bekleedde politieke functies (de APPA-loopbaan).

In onderstaand schema is de duur van de APPA-uitkering samengevat.

Bestuurlijke loopbaan Uitkeringsduur:
< 3 maanden 6 maanden
3 maanden tot 2 jaar 2 jaar
2 jaar of langer gelijk aan aantal maanden in functie met een uitzondering*

* 10 jaar of langer bestuurder in de afgelopen 12 jaar en < 5 jaar voor AOW datum dan is er een recht gelijk tot aan de ingangsdatum van uw AOW !

Uw rechten naast het wachtgeld

Naast het wachtgeld heeft u recht op pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voor de re-integratie heeft u recht op begeleiding van een daarvoor getoetst bureau zoals Transitium Groep en een aantal gerenommeerde collega-bureaus zoals o.a. Van Ede en Partners, Geerts en Partners en POSG.

De duur van het wachtgeld is uiteraard ook van invloed op de aanpak van de re-integratie. Per kandidaat maken wij bij aanvang van het APPA-traject samen met u een realistisch plan van aanpak.

Bijverdienen en verrekenen van wachtgeld

Vanaf de aanvang van de wachtgeldregeling mag u bijverdienen. Deze bijverdiensten worden in mindering gebracht op uw wachtgeld na verrekening van de zogenaamde bijverdienmarge. In het eerste jaar dat u wachtgeld ontvangt mag u zonder verrekening 20% van uw laatste wedde bijverdienen en vanaf het tweede jaar 30%. Inkomsten uit nevenarbeid of ondernemerschap in het laatste jaar van uw bestuurlijke functie tellen niet mee en worden dan ook niet in mindering gebracht op uw wachtgeld.

Vrijblijvende kennismaking

Wilt u meer weten over de wachtgeldregeling voor Tweede Kamerleden, burgemeesters, wethouders en andere bestuurders? Vraag dan een gesprek aan met een coach van Transitium Groep. Wij hebben gesprekslocaties door heel Nederland en uiteraard blijft uw privacy gewaarborgd.

Uw APPA

Graag maken wij voor u een persoonlijk APPA-plan en specifieke berekening zodat u vanaf datum aftreden weet waar u staat en wat u kunt verwachten.

Wilt u weten of het Pre-APPA programma geschikt is voor u?

Bel ons: 033 30 30 630